INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

dla osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Administrator danych zgodnie z art. 24 RODO: 

Kwizda Pharma GmbH (dalej „KWIZDA”)
Effingergasse 21, A-1160 Wiedeń
Tel. +43 / (0)5 9977 30 400
Fax. +43 / (0)5 9977 30 320
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba reprezentująca:
Stephen Sandor, licencjat w dziedzinie nauk ścisłych

Inspektor ochrony danych zgodnie z art. 37 i nast. RODO

KWIZDA jest spółką prywatną, a nie organem lub podmiotem publicznym w rozumieniu art. 37 ust. 1 lit. a) RODO. W ramach naszej podstawowej działalności, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. b) i c) RODO, nie jest prowadzone na szeroką skalę przetwarzanie szczególnych kategorii danych lub danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi lub przestępstwami ani przetwarzanie wymagające regularnego i systematycznego monitorowania na szeroką skalę osób, których dane dotyczą. Z tego powodu firma KWIZDA nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora ochrony danych. 

Przetwarzanie danych osobowych

Firma KWIZDA bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. 

Dane osobowe to informacje, które można powiązać z konkretną osobą. Przykładami są adres, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje takie jak liczba użytkowników odwiedzających stronę internetową nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ nie są powiązane z konkretną osobą.

Firma KWIZDA przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych (w szczególności podstawowym rozporządzeniem UE o ochronie danych, ustawą o ochronie danych DSG 2018) oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

W odniesieniu do niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych przez naszą firmę mają Państwo możliwość, zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzoru. Zasadniczo mogą Państwo skontaktować się w tym celu z organem nadzoru właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca zatrudnienia, lub z organem nadzoru właściwym dla siedziby naszej firmy. W Austrii jest to austriacki Urząd ds. Ochrony Danych (DSB), Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, +43 1 52 152-0, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

- zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. W szczególności mogą Państwo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, istnieniu prawa do korekty danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwienia się przetwarzaniu, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru, źródle Państwa danych, jeżeli nie zostały one zgromadzone przez nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, a także wszelkie inne istotne informacje na temat szczegółów lub logiki dotyczących Państwa danych;

- zgodnie z art. 16 RODO, do żądania natychmiastowej korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy;

- zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny, lub do ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

- zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy kwestionują Państwo prawidłowość tych danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, gdy nie potrzebujemy już tych danych, ale są one nadal konieczne do ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub gdy sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;

- zgodnie z art. 20 RODO, do uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi danych;

- zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co oznacza, że w przyszłości nie będziemy już mogli dokonywać przetwarzania danych, które było uzależnione od tej zgody.

Dochodzenie praw osób, których dane dotyczą

Sami decydują Państwo o wykorzystaniu Państwa danych osobowych. W związku z tym, jeżeli chcą Państwo dochodzić któregokolwiek z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kopii oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz o wsparcie nas w skonkretyzowaniu Państwa wniosku poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez naszych odpowiedzialnych pracowników w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy również o podanie we wniosku informacji o tym, jaką rolę pełnili Państwo w stosunku do naszej firmy (pracownik, kandydat, dostawca, klient itp.) oraz w jakim okresie miało to miejsce. Umożliwi to szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku.

Sprzeciw

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, pod warunkiem że istnieją ku temu powody związane z Państwa szczególną sytuacją lub jeżeli sprzeciw ten dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym drugim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas zrealizowane bez odniesienia do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czas przechowywania danych i ograniczenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych jesteśmy zobowiązani, na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, do usunięcia danych osobowych niezwłocznie po osiągnięciu celu ich przetwarzania. W tym kontekście pragniemy zauważyć, że ustawowe wymogi dotyczące przechowywania i ograniczenia czasowe stanowią uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych.

We wszystkich przypadkach dane będą przechowywane przez nas w formie osobistej do zakończenia relacji biznesowej lub do upływu ważnych okresów gwarancji lub terminu przedawnienia; również do zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód; lub w każdym przypadku do momentu upływu trzeciego roku od ostatniego kontaktu z danym partnerem biznesowym.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

- wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przekazanie następuje w celu ochrony interesów operacyjnych lub jest niezbędne do ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu zakładać, że mają Państwo w nieprzekazywaniu swoich danych nadrzędny interes, który należy chronić,

- istnieje prawny obowiązek przekazania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz

- jest to prawnie dopuszczalne i konieczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

Korzystanie z naszej strony internetowej

a) Gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej przeglądarka używana na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Bez żadnych działań z Państwa strony, następujące informacje są gromadzone i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

- adres IP komputera uzyskującego dostęp do strony

- data i godzina dostępu

- nazwa i adres URL pobranego pliku

- strona internetowa, z której uzyskano dostęp (przekierowujący adres URL)

- używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny Państwa komputera i nazwa dostawcy usługi dostępu. Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

- zapewnienie sprawnej konfiguracji połączenia na stronie internetowej

- zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej

- ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

- inne cele administracyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać zebranych danych do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby. Ponadto, w odniesieniu do wizyt na naszej stronie internetowej, korzystamy również z plików cookie i usług analitycznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Pliki cookie” niniejszej deklaracji o ochronie danych. Oferujemy Państwu także możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, za pośrednictwem którego mogą Państwo przesyłać nam wszelkiego rodzaju zapytania. Wymaga to podania ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto przesłał zapytanie i mogli udzielić odpowiedzi. Dodatkowe informacje mogą być przekazywane dobrowolnie. Przetwarzamy dane w celu nawiązania kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe zgromadzone przez nas w ramach korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu Państwa zapytania.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie powodują one żadnych szkód. 

Korzystamy z plików cookie, aby móc kształtować naszą ofertę w sposób przyjazny dla użytkownika. Niektóre pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Pozwalają nam one rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby za każdym razem informowała o instalowaniu plików cookie, na co będą mogli Państwo wyrazić zgodę lub nie. Dezaktywacja plików cookie może ograniczać funkcjonalność naszej strony internetowej.

Pliki dziennika serwera

Operator strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła nam automatycznie. Są to:

- typ przeglądarki/wersja przeglądarki

- używany system operacyjny

- przekierowujący adres URL

- nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

- godzina żądania serwera

Danych tych nie można przypisać żadnej konkretnej osobie. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych po upływie czasu, jeżeli dowiemy się o konkretnych przesłankach wskazujących na wykorzystanie ich niezgodne z prawem.

Analiza strony internetowej

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy stron internetowych – Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Google Analytics używa tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, aby umożliwić analizę tego, w jaki sposób korzystają Państwo z danej strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Korzystamy z Google Analytics wyłącznie przy aktywowanej anonimizacji IP. Oznacza to, że przed pojawieniem się w odniesieniu do danej strony internetowej, Państwa adres IP jest uprzednio skracany przez Google w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej w celu oceny tego, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony, a także do sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu i aktywnością na stronach internetowych. Google nie skoreluje adresu IP przekazanego przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics z żadnymi innymi danymi.

Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie, wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić śledzenie i przetwarzanie przez Google generowanych przez plik cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych przez Google, opcji dotyczących konfiguracji i sprzeciwu, można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Jak Google używa danych, gdy korzystasz z witryn i aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Jak Google wykorzystuje pliki cookie do celów reklamowych”), a także http://www.google.de/settings/ads i http://www.google.com/ads/preferences/ („Kontrolowanie informacji wykorzystywanych przez Google do wyświetlania reklam”).

Zawartość

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Te linki zewnętrzne podlegają odpowiedzialności danego operatora. Firma KWIZDA nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt ani treść powiązanych stron. Umieszczenie na stronie linków zewnętrznych nie oznacza, że ich zawartość stanowi treść firmy KWIZDA. Nie jest możliwe ani uzasadnione, aby firma KWIZDA prowadziła bieżące kontrole linków zewnętrznych bez konkretnych sygnałów o naruszeniu przepisów prawa. Jeżeli jednak dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach przepisów prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

Bezpieczny dostęp dla środowisk zawodowych

Strona internetowa składa się z dwóch ściśle odrębnych części.

Pierwsza część strony internetowej, która jest powszechnie dostępna, to ogólne informacje o firmie Kwizda Pharma GmbH.

Druga część jest przeznaczona wyłącznie dla osób wykonujących zawody medyczne zgodnie z § 50 ust. 1 zdanie 2 AMG (austriacka ustawa o wyrobach medycznych), a dostęp do niej jest ograniczony i wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika oraz hasła za pośrednictwem DocCheck.

Prawa autorskie

Cała treść strony internetowej jest własnością firmy Kwizda Pharma GmbH i jest chroniona prawem autorskim.

Użytkownik może ładować, drukować lub kopiować treść strony internetowej wyłącznie do celów prywatnych.

Jakiekolwiek zmienianie, powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne wyświetlanie strony internetowej lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kwizda Pharma GmbH jest niezgodne z prawem, a w przypadku naruszenia prawa stanowiłoby przestępstwo fałszerstwa.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy i logo produktów, które pojawiają się na tej stronie internetowej, są chronionymi znakami towarowymi, niezależnie od rozmiaru czcionki lub obecności symbolu marki.

Używanie lub niewłaściwe stosowanie nazwy i logo produktów jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kwizda Pharma GmbH i jest ścigane zgodnie z obowiązującym prawem. 

E-mail

W przypadku przesłania nam zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje na Państwa temat, w tym dane kontaktowe, które Państwo przekażą, będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania uzupełniające. Firma KWIZDA zwraca wyraźną uwagę na fakt, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji elektronicznej) może być narażone na luki w zakresie bezpieczeństwa i nie może być chronione w sposób ciągły przed dostępem osób trzecich.

Reklamy komercyjne

Wykorzystanie danych kontaktowych dostępnych w naszej stopce lub na stronie internetowej do celów reklam komercyjnych jest jednoznacznie niepożądane, chyba że udzieliliśmy na to pisemnej zgody. Firma KWIZDA oraz wszystkie osoby wskazane na tej stronie internetowej niniejszym zgłaszają sprzeciw wobec jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania lub przekazywania tych danych.

Bezpieczeństwo danych

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej stosujemy powszechnie stosowaną metodę bezpiecznego dostępu SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym obecnie poziomem szyfrowania, który jest obsługiwany przez przeglądarkę. Jest to zazwyczaj szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, stosujemy technologię 128-bitową v3. Mogą Państwo sprawdzić, czy poszczególne strony naszej witryny internetowej są przekazywane w formie zaszyfrowanej za pomocą zamkniętej ilustracji klucza lub symbolu kłódki na pasku stanu przeglądarki.

Ponadto korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Ważność i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Dalszy rozwój naszej strony internetowej oraz ofert lub zmienionych wymogów ustawowych lub urzędowych może wymagać wprowadzenia zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Mogą Państwo w dowolnym momencie pobrać i wydrukować zaktualizowane oświadczenie o ochronie danych z naszej strony internetowej www.kwizda-pharma.at

Pobierz: Deklaracja o ochronie danych

Wiedeń, 1 marca 2018 r.
Kwizda Pharma GmbH
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.